тауар жеткізілімі

тауар жеткізілімі
Поставка товара

Қазір біз тауарлардың жеткізіліміне байланысты мәселелерді талқылауға тиіспіз.

Сейчас мы должны обсудить вопросы, связанные с поставками товаров.

Сіздерде бізге Х үлгісіндегі машиналарды жеткізіп беруге мүмкіндік бар ма?

Есть ли у вас возможность поставить нам машины типа X?

Бізде керек машиналарды (тауарларды) жеткізіп беруге мүмкіндік бар (жоқ).

У нас есть возможность (нет возможности) поставить вам нужные машины (товары).

Әуелі біз машиналардың (тауарлардың) маркалары (сұрыптары) туралы мәселелерді келісіп алуға тиіспіз.

Вначале мы должны согласовать вопросы о марках (сортах) машин (товаров).

Жеткізу мүмкіндігі туралы біз сіздерге ең таяу уақытта хабарлаймыз.

О возможности поставок мы вам сообщим в самое ближайшее время.

Біз жеткізілім шарттарын талқылауымыз керек.

Нам следует обсудить условия поставок.

Сіз мұны қалай түсінесіз?

Что вы понимаете под этим?

Мен бұған тауарларды жеткізу тәсілдері, сондай-ақ жүкті жеткізу кезіндегі міндеттерді:

Я полагаю, что сюда относятся способы доставки товаров, а также распределение обязанностей во время доставки груза:

- жеткізуге жұмсалатын шығындарды

- расходов за доставку

- тауарларға құқықтарды

- прав на товары

- тауардың кездейсоқ жоғалғаны және бүлінгені үшін тәуекелді бөлісу жатады деп ойлаймын.

- риска за случайную утрату и повреждение товара.

Мен тауарды тасымалдау үшін ... пайдалануды ұсынамын.

Я предлагаю использовать для перевозки товара ...

- автожол көлігін

- автодорожный транспорт

- су көлігін

- водный транспорт

- теміржол көлігін

- железнодорожный транспорт

- пошта жөнелтімін

- почтовые отправления.

Сатушы жүкті жеткізу кезінде көлік шығынын:

Продавец несет транспортные расходы при доставке груза:

- теміржолмен өз елінің мемлекеттік шекарасына дейін;

- по железной дороге до государственной границы своей страны;

- сатып алушының жүк автомашиналарымен тауарды ауыстырып тиейтін жерге дейін;

- на грузовых автомашинах покупателя до места перегрузки товара;

- су көлігімен;

- водным транспортом;

- ФОБ жеткізілімі кезінде тауарды су көлігімен кеме бортына тиеу сәтіне дейін;

- при поставках ФОБ, до момента погрузки товара на борт судна водным транспортом;

- СИФ немесе КАФ жеткізілімі кезінде кеменің жүк түсірілетін портқа келген сәтіне дейін;

- при поставках СИФ или КАФ, до момента прибытия судна в порт выгрузки;

- әуе көлігімен тасымалдауда тауарды сатушы еліндегі әуе қатынасы ұйымына одан әрі тасымалдау үшін табыстаған сәтке дейін;

- воздушным транспортом до момента передачи товара организации воздушного сообщения в стране продавца для дальнейшего следования;

- поштамен жөнелтуде тиісті мекенге дейін көтереді.

- по почте до пункта назначения.

Жеткізілім күні қай күннен есептеледі?

Какая дата считается датой поставки?

Жеткізілім күні деп ...

Датой поставки ...

- автомобиль көлігінде сатып алушының көлік құралдары тауарды қабылдап алғанын қуаттайтын құжаттағы күн есептеледі

- в автомобильном транспорте считается дата документа, подтверждающего принятие товара транспортными средствами покупателя

- су көлігінде коносамент (су жүкқұжаты) күні есептеледі

- в водном транспорте считается дата коносамента (водной накладной)

- әуе көлігінде әуе қатынасы жүкқұжатының күні есептеледі

- в воздушном транспорте считается дата грузовой накладной воздушного сообщения

- теміржол көлігінде теміржол жүкқұжатындағы мөртабанда көрсетілген күн есептеледі

- в железнодорожном транспорте считается дата штемпеля на железнодорожной накладной

- пошта жөнелтімі кезінде пошта түбіршегіндегі күн есептеледі.

- при почтовых отправлениях считается дата почтовой квитанции.

Меншік құқығы, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жоғалу немесе бүліну қауіпі сатушыдан сатып алушыға қашан ауысады?

Когда переходит от продавца к покупателю право собственности, а также риск случайной утраты или повреждения товара?

Бұл өзгерістер тауар сатушыдан сатып алушыға табысталған сәтте болады.

Эти изменения происходят в момент передачи товара от продавца покупателю.

Тауар сатушыдан сатып алушыға ... табысталады.

Передача товара от продавца покупателю происходит ...

- су тасымалы кезінде тауар кеме борты арқылы жүк тиелетін портта қайта тиелген сәтте

- при водных перевозках в момент перегрузки товара через борт судна в порту отгрузки

- теміржол, автомобиль және әуе тасымалдары кезінде тауарды сатушы елінің көлік құралдарынан сатып алушы елінің көлік құралдарына қайта тиеу кезінде

- при железнодорожных, автомобильных и воздушных перевозках при перегрузке товара с транспортных средств страны продавца на транспортные средства страны покупателя

- пошта жөнелтімі кезінде тауар сатушы елінің пошта идарасына өткізілген сәттен

- при почтовых отправлениях с момента сдачи товара почтовому ведомству страны продавца.

Мен сізбен келісемін, бірақ біз сатып алушыны міндеттеменің ішінара немесе толық орындалмағаны үшін, демек тауардың сақталғандығы үшін жауапкершіліктен босату талап етілетін оқиғаларды да талқылауымыз керек.

Я согласен с вами, но нам следует обсудить и такие случаи, когда требуется освобождать покупателя от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, следовательно, за сохранность товара.

Сіздің ойыңызша, бұған қандай оқиғалар жатқызылуы мүмкін?

Как вы думаете, какие случаи могут быть отнесены сюда?

Менің ойымша, бұл оқиғалар еңсерілмейтін күш жағдайларының салдары болуға тиіс.

Я думаю, что эти случаи должны быть следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Біз "еңсерілмейтін күш" ұғымы деп нені түсінеміз?

Что мы будем понимать под понятием "непреодолимая сила"?

Қанекей, келісіп алайық, "еңсерілмейтін күш" ұғымы деп біз төтенше сипаттағы оқиғаларды, мысалы, зілзаланы, ауа райының күтпеген жерден күрт өзгеруін және міндеттемелердің орындалуы мүмкін болмайтын құбылыстарды түсінеміз.

Давайте договоримся, что под понятием "непреодолимая сила" мы будем понимать обстоятельства чрезвычайного характера, например, землетрясение, неожиданные резкие изменения погоды и явления, которые делают невозможным исполнение обязательств.

Меніңше, осы жағдайларды екі тарап та қолдайтын шарттарды талқылап алу қажет сияқты.

Мне кажется, необходимым обсудить условия, при которых эти обстоятельства признаются обеими сторонами.

Менің пікірімше, мұнда екі шарт сақталуға тиіс:

По моему мнению, здесь должны быть соблюдены два условия:

Біріншіден, осы жағдайларға тап болған тарап екінші тарапқа осы жағдайлардың басталғаны мен аяқталғаны туралы жазбаша хабарлауға тиіс.

Во-первых, та сторона, для которой возникли эти обстоятельства, должна письменно оповестить другую сторону о начале и конце этих обстоятельств.

Екіншіден, бұл жағдайларды ел өкіметінің сауда палатасы немесе басқа құзыретті орталық органы куәландыруға тиіс.

Во-вторых, эти обстоятельства должны быть удостоверены торговой палатой или другим компетентным центральным органом власти страны.

* * *
поставка товара

Казахско-русский экономический словарь.

Нужно решить контрольную?

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»